Архиве категорија: Вести и најаве

Зборник радова „Креативно писање“

     Објављен је зборник радова „Креативно писање“ који је резултат истоименог пројекта подржаног од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.

   Радионице, које је водила професорка Биљана Миловановић Живак, одржавале су се у просторијама Народне библиотеке „Вук Караџић“ и трајале су три месеца. Учесници су били млади са територије општина Велико Градиште и Голубац, а најуспешнији радови објављени су у зборнику.

Конкурс за директора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

На основу члана 35. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. и 6/20), члана 17. Закона о библиотечко- информационој делатности (“Службени гласник РС“, бр.52/11) и члана 30. Статута Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште бр. 18/21 од 1. 2. 2021, Управи одбор Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште расписује

КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Народна библиотека „Вук Караџић“

Кнеза Лазара бр. 6

12220 Велико Градиште

MБ 07162928

ПИБ 101366442

bibliotekavg@mts.rs

www.bibliotekavg.com

тел. 012/662-208

 

   УСЛОВИ: Стручна спрема: високо образовањена основним академским студијама из области друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. или на основним студијама из области друштвено-хуманистичких наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство:да има најмање 5 година радног искуства у култури; да поднесе програм рада и развоја Библиотеке Управом одбору; да нема законских сметњи за његово именовање; знање страног језика; знање рада на рачунару.

     Конкурсна документација за избор кандидата за директора треба да садржи следеће доказе: 1) предлог програма рада и развоја Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за период од четири године; 2) радну биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима; 3) оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 4) радну књижицу, односно други доказ о радном искуству из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство; 5) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 6) извод из матичне књиге рођених; 7) уверење, не старије од од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности; 8) уверење да кандидат није правоснажно осуђиван (не старије од шест месеци); 9) очитану личну карту.

     Наведена документација прилаже се у оригиналу или копији овереној код надлежног органа. Директор се именује на основу срповеденог јавног конкурса, на период од четири године и може бити поново изабран. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Конкурс ће бити објављен и у дневном листу „Политика“. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова подносе се Народној библиотеци „Вук Караџић“ Велико Градиште – Управном одбору, са назнаком: „За јавни конкурс за избор директора“, на адресу Кнеза Лазара бр. 6, 12220 Велико Градиште. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, УО одбацује закључком против којег се може изјавити жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања закључка.По завршетку конкурса, УО установе обавља разговоре са кандидатима који испуњавају услове и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата. Скупштина општине Велико Градиште именује директора установе са Листе кандидата.

Облици и методи дигиталних комуникација у раду са младим корисницима библиотечких услуга

     У Народној библиотеци „Вук Караџић“ у Великом Градишту одржан је акредитован семинар „Облици и методи дигиталних комуникација у раду са младим корисницима библиотечких услуга“.

     О новим методама дигиталне комуникације библиотеке са корисницима говорио је Мирко С. Марковић, библиотекар саветник.

     Како се повезати с корисницима, како их привући, како  представити књигу, завичајне личности и садржаје Библиотеке коришћењем друштвених мрежа, све је то била тема данашњег семинара који нам је показао да пратимо и радимо велики део представљеног садржаја.

     Библиотека, локални информациони центар, уз помоћ савремених начина комуникације информише своје кориснике, не само о садржајима везаним за рад библиотеке, већ и о другим темама значајним за локалну заједницу.

dav

Osnažite sebe za nove poslovne uspehe! Improve Your Career Prospects!

Poštovani,

     Pozivamo Vas, Vaše prijatelje ili članove Vaše porodice da se prijavite na besplatan program engleskog jezika koji podržava Američka ambasada u Beogradu.

    Pored usavršavanja komunikacije na engleskom jeziku, naučićete kako da:

 • napišetedobar CV i zanimljivo motivaciono pismo koje će povećati šanse da dobijete željeni posao,
 • predstavite sebe i svoje kompetencije na engleskom jeziku poslodavcima i budućim poslovnim partnerima tokom razgovora za posao,
 • pišete formalne email-ove i korespondirate na engleskom jeziku,
 • kreirate i vodite svoj digitalni portfolio,
 • kreirate profesionalni LinkedIn profil koji privlači pažnju poslodavaca,
 • radićete na razvoju vaših komunikacionih i saradničkih veština,
 • postanete uspešan timski igrač,
 • postavljate kratkoročne i dugoročne ciljeve kako biste postigli uspeh u poslu
 • razvijate svoje potencijale, svoju karijeru i kako da razmišljate kao preduzetnik
 • razumećete značaj profesionalnog usavršavanja i rada na razvoju suštinskih veština neophodnih za uspeh u 21. veku

     Program će biti realizovan onlajn tokom 5 nedelja, sa po 3 časa nedeljno u trajanju od 90 minuta  preko Zoom platforme. Nastavu izvode istaknuti profesori engleskog jezika i književnosti, lideri u svom poslu u Republici Srbiji i članovi Udruženja nastavnika engleskog jezika – ELTA, sa višegodišnjim iskustvom u nastavi engleskog jezika na svim nivoima.

   Broj mesta je ograničen! Prednost u pri izboru će imati nezaposleni polaznici od 19 do 30 godina, koji nisu imali prilike da učestvuju u programima koje je organizovao Američki kutak.

     U zavisnosti od Vaših obaveza možete odabrati jedan od sledećih termina:

 • Prva grupa: oktobar – 15. novembar 2020. godine.Rok za prijavu za prvi termin je 24. oktobar 2020. godine.
 • Druga grupa: novembar – 20. decembar 2020. godine. Rok za prijavu za drugi termin je 12. novembar 2020. godine.
 • Treća grupa: mart4. april 2021. godine. Rok za prijavu za treći termin je godine. 25. februar 2021. godine.
 • Četvrta grupa: april – 9. maj 2021. godine. Rok za prijavu za četvrti termin je 1. april 2021. godine.

    Prijavite se i iskoristite ovu jedinstvenu priliku da usavršite veštine potrebne za uspeh u budućim karijerama i poslovima, nastavku školovanja u inostranstvu, volonterskom angažovanju, na engleskom jeziku koji je prilagođen vašim potrebama i nivou znanja.

     Podelite informaciju o programu Vašim prijateljima ili članovima porodice!

   Prijava se vrši popunjavanjem formulara koji se nalazi na sledećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwGjm0CugTG8YWAbb8A8hOfXfGPp5uOWYOWle9WGgjkZ4c1w/viewform?usp=sf_link

     Izabrani polaznici će biti obavešteni o terminima programa 5 dana pre početka programa.

Vidimo se na usavršavanju! Puno sreće!

Srdačan pozdrav,

Tim Improve Your Career Prospects

SILAFEST 2020

     SILAFEST je deo lanca filmskih festivala CIFFT koji je pod patronatom Svetske turističke organizacije – UNWTO. CIFFT okuplja najbolje festivale ove vrste filmova u svetu koji se održavaju u Njujorku, Los Anđelesu, Varšavi, Berlinu, Kanu, Portu, Beču, Istanbulu…
     Ova jedinstvena turističko-ekološka manifestacija na našim prostorima, uobičajeno okuplja desetine, turističkih radnika, režisera, producenata i drugih tvoraca turističkih i ekoloških filmova iz čitavog sveta koji su se našli u užem izboru za festivalske nagrade.
    Nažalost, ove godine zbog pandemije COVID 19 i drugačijih pravila i mera za sprečavanje širenja zaraze u odredjenim državama, svi ćemo se družiti ONLINE.
Od 196 pristiglih filmova selekciona komisija je odlučila da žiriju i festivalskoj publici prikaže 54 najboljih ostvarenja koje će zainteresovani iz celog sveta moći da vide na linku:
ili jednostavnom pretragom na Youtube SILAFEST ONLINE 2020.
     Na taj način će SILAFEST 2020 biti jedna od retkih tradicionalnih turističkih i filmskih manifestacija koja se ove godine održava, bez obzira na pandemiju COVID 19. Zvanični trejler Festivala: https://www.youtube.com/watch?v=gbMzUnFACiM
     Ovogodišnji članovi Online žirija bili su: Andreas Mescuh producent iz Graca, Austrija, Vladimir Racković kompozitor filmske i pozorišne muzike, Srbija, Vladimir Pavković profesor na Visokoj strukovnoj školi turističkih studija u Beogradu, a predsednik žirija bio je Julian McDonalds iz Londona, prošlogodišnji dobitnik GRAND PRIX Silafesta.
     Direktni pokrovitelji SILAFEST ONLINE 2020 su: Opština Veliko Gradište, Ministarsto trgovine, turizma i telekomunikacija, Turistička organizacija Veliko Gradište, Turistička organizacija Srbije, Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda, i drugi.
     Ako već niste uspeli da otputujete ove godine do nekih destinacija koje ste želeli, uživajte gledajući ih na linku ili Youtube kanalu – SILAFEST ONLINE 2020:

Конкурс

Народна библиотека „Душан Матић“ Ћуприја

расписала је

К    О    Н    К    У    Р    С

за доделу књижевне награде „Матићев шал“ за 2020. годину

Право учешћа на Конкурсу имају млади песници до 27 година живота са својом првом књигом песама која је објављена у периоду између 1. септембра 2019.  и 31. августа 2020. године.

По пет примерака књиге песама послати на адресу:

Народна библиотека „Душан Матић“

(за „Матићев шал“)

Милице Ценић 15

35230 Ћуприја

Конкурс је отворен до 31. августа 2020.

Одлука

Народна библиотека „Вук Караџић“

Велико Градиште

Број: 52/20

Датум: 23.4.2020.

 

На основу Наредбе штаба за ванредне ситуације Општине Велико Градиште бр. 88-61/2020-01-2 од 22. 4. 2020. директор Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште доноси

ОДЛУКУ

 1. Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште наставља са радом од 23. 4. 2020. године, укључујући и рад са корисницима.
 2. У складу са чланом 2 и 3 Наредбе, саставни део одлуке представља и план мера којима се обезбеђује безбедност на раду и превенција заштите од ширења заразне болести COVID-19.

ПЛАН МЕРА:

 1. Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште радиће у две смене: од 8 до 13 и од 13 до 17 часова, с тим што је време рада са корисницима ограничено на прву смену односно од 8 до 13 часова.
 2. Запослени у установи су дужни да се придржавају упутстава за спречавање ширења заразних болести- социјална дистанца, ношење заштитних средстава (рукавице и маска) и употреба средстава за дезинфекцију.
 3. Корисници су дужни да носе заштитна средства (маску и рукавице) и да се придржавају мера социјалне дистанце. У складу са тим, дозвољен је само појединачни улазак корисника у установу, док ће остали корисници сачекати свој ред испред установе, поштујући прописане мере физичке дистанце у односу на остале кориснике који чекају свој ред.
 4. Корисницима се забрањује слободан приступ фонду и дужни су да се придржавају свих упутстава које добију од запослених у установи.
 5. Враћене публикације биће одлагане на посебно место (стручно одељење) и могу се поново издати по истеку најмање седам дана од датума уласка у установу.
 6. Дуже задржавање у просторијама установе (коришћење читаонице и публикација које се не износе из библиотеке) није дозвољено.
 7. Одлука ступа на снагу даном доношења и примељује се од 23. 4. 2020. године.

Директор,

Милена Димитријевић

Конкурс за поетски рад о Властимиру Павловићу Царевцу

1. У циљу очувања успомене на родоначелника српске народне музике, а на иницијативу Уметничког савета фестивала „Царевчеви дани“, Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ у Великом Градишту расписује конкурс за поетске радове на тему живота и дела великог уметника.

2. Учешће на конкурсу нема старосну границу. Сваки учесник може да конкурише и са више од једне песме.

3. Песма може да буде написана у стиху или у слободној форми, примерене дужине, да тематски буде везана за живот и дело Царевца, као и за трагове које је он оставио.

4. Наслов и опрему песме даје сам аутор. Песма се доставља у ћириличном или латиничном писму.

5. О радовима одлучује Стручни жири. Одлуке жирија су коначне.

6. Жири додељује три награде, које нису дељиве.

7. Радови се шаљу на адресу Културног центра: Кнеза Лазара 28, 12220 Велико Градиште, са роком до 1.јуна 2020. године.

Прва награда: песма се објављује у билтену „Царевчева лира“, чита се прве вечери код споменика у Градском парку и на манифестацији „Царевац на Врачару“ у Београду.
Друга награда: песма се објављује у билтену „Царевчева лира“ и чита на манифестацији „Тачно у подне“.
Трећа награда: песма се објављује у билтену „Царевчева лира“ и чита на „Округлом столу“ фестивала.

Неопходне информације о Властимиру Павловићу Царевцу

     Властимир Павловић Царевац рођен је 1895. године у селу Царевац, општина Велико Градиште, а умро је 1965. године у Београду. Завршио је Правни факултет, али се правом мало бавио. Музика је била његова љубав за читав живот.

     Године 1929. стао је на чело тек формираног Народног оркестра у Радио Београду и ту је остао до краја живота. Као шеф елитног Народног оркестра, завео је ред у тада хаотичној народној музици у Србији и увео стандарде који се и данас поштују. Тиме је Царевац постао родоначелник народне музике у Србији, а његов колега Мокрањац био је то исто – али за класичну музику.

     Упорним радом, Царевац је однеговао десетине и десетине певача народне музике, који су се уградили у темеље српске народне музике. Са својим Радио-оркестром снимио је преко 2500 минута музике за трајно емитовање, а на тржишту се налази његов троструки ЦД, који увек изнова побуђује пажњу наше јавности.

     Царевцу у част, његово Велико Градиште организује од 1995. године Музички фестивал „Царевчеви дани“, кроз који се негују две основне Царевчеве уметности – уметност свирања српске музике на виолини и уметност стварања певача српске народне музике.

     Такође, 2011. написана је и прва и једина Царевчева монографија – ОД ЗЛАТА ГУДАЛО, издање Завода за уџбенике Београд, која на 400 страна, у великом формату, прича узбудљив живот великог мајстора.

Опширније:

– Монографија Царевца „Од злата гудало“, издање Завода за уџбенике 2011. године
– „Царевчева лира“ – издање „Нота“ Књажевац 1991. године
– „Царевчева лира“ – билтен Фестивала који излази годишње
– ОСВРТ на претходни фестивал – постоји од 1995. године

Културни центар

„Властимир Павловић Царевац“

Велико Градиште