Ценовник услуга

На основу Закона о библиотечко-информационој делатност (’’Службени гласник РС’’ бр. 52/11), Статута Библиотеке (октобар, 2012), Правилника о коришћењу библиотечке грађе у Народној библиотеци „Вук Караџић“ Велико Градиште (116/1 од 5. 11. 2013.), директор Библиотеке ’’Вук Караџић’’ Велико Градиште доноси

ОДЛУКУ О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ
У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ ’’ВУК КАРАЏИЋ’’ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ’’

Члан 1.
Висина чланарине у Народној библиотеци ’’Вук Караџић’’ Велико Градиште (у даљем тексту Библиотека) одређује се на годишњем нивоу. Годишња чланарина важи од датума уписа и уплате до истог датума наредне године.
Члан 2.
Висина чланарине се одређује према категоријама корисника и то:
Одрасли 300,00 динара,
Породична 500,00 динара,
Тромесечна 200,00 динара.

Члан 3.
Право на бесплатан упис уз одговарајућу документацију имају следеће категорије корисника и то:
Деца предшколског узраста,
Ученици првог разреда основне школе,
Лица старија од 65 година,
Добровољни даваоци крви.

Члан 4.
Право на бесплатан упис имају и корисници који се упишу за време акција бесплатног уписа. Акције бесплатног уписа током године су:
Светски дан књиге, обележава се 23.04.
Дан дечје књиге, обележава се 02.04.
Ноћ књиге,
Дечја недеља.
Право на бесплатан упис који је остварен на акцијама бесплатног уписа важи до краја године у којој је остварен.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Библиотеке.

Директорка
Милена Родић