Завичајна збирка

Завичајна збирка представља врло значајан сегмент библиотечког фонда и од посебног је значаја за локалну културну баштину. По свом садржају је разноврсна и обухвата различите врсте стваралаштва које су на директан или индиректан начин повезане са локалном заједницом. Прикупљањем, обрадом, чувањем и презентовањем ове грађе промовишу се културне, историјске и друштвене вредности завичаја. Овај део фонда окупља различиту грађу која се састоји од великог броја монографских публикација у које спада богато песничко и прозно стваралаштво аутора из овог краја, историјске и археолошке студије, монографије о Великом Градишту и околним местима, текстови завичајних преводилаца и научника. Поред тога, у овој збирци се налазе и серијске публикације, периодика, рукописна и некњижна грађа од које је најзначајнија богата збирка фотографија, што све заједно представља важан чинилац културног и историјског идентитета завичаја.