Конкурс за директора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

На основу члана 35. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. и 6/20), члана 17. Закона о библиотечко- информационој делатности (“Службени гласник РС“, бр.52/11) и члана 30. Статута Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште бр. 18/21 од 1. 2. 2021, Управи одбор Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште расписује

КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Народна библиотека „Вук Караџић“

Кнеза Лазара бр. 6

12220 Велико Градиште

MБ 07162928

ПИБ 101366442

bibliotekavg@mts.rs

www.bibliotekavg.com

тел. 012/662-208

 

   УСЛОВИ: Стручна спрема: високо образовањена основним академским студијама из области друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. или на основним студијама из области друштвено-хуманистичких наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство:да има најмање 5 година радног искуства у култури; да поднесе програм рада и развоја Библиотеке Управом одбору; да нема законских сметњи за његово именовање; знање страног језика; знање рада на рачунару.

     Конкурсна документација за избор кандидата за директора треба да садржи следеће доказе: 1) предлог програма рада и развоја Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за период од четири године; 2) радну биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима; 3) оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 4) радну књижицу, односно други доказ о радном искуству из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство; 5) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 6) извод из матичне књиге рођених; 7) уверење, не старије од од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности; 8) уверење да кандидат није правоснажно осуђиван (не старије од шест месеци); 9) очитану личну карту.

     Наведена документација прилаже се у оригиналу или копији овереној код надлежног органа. Директор се именује на основу срповеденог јавног конкурса, на период од четири године и може бити поново изабран. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Конкурс ће бити објављен и у дневном листу „Политика“. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова подносе се Народној библиотеци „Вук Караџић“ Велико Градиште – Управном одбору, са назнаком: „За јавни конкурс за избор директора“, на адресу Кнеза Лазара бр. 6, 12220 Велико Градиште. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, УО одбацује закључком против којег се може изјавити жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања закључка.По завршетку конкурса, УО установе обавља разговоре са кандидатима који испуњавају услове и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата. Скупштина општине Велико Градиште именује директора установе са Листе кандидата.