Библиотека данас

Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште спада у општинске јавне библиотеке и обавља послове и задатке утврђене законом и прописима који регулишу библиотечко-информациону делатност. Библиотека је установа културе која свим грађанима обезбеђује библиотечко-информационе услуге путем приступа и коришћења различитих извора информација, у циљу задовољавања њихових културних, информационих, научних, образовних и рекреативних потреба. Извори информација подеднако су доступни свим корисницима Библиотеке без обзира на расу, националност, политичку припадност, старосно доба, пол, веру, језик, инвалидност, социјални статус и образовни ниво. Улога јавне Библиотеке у локалној заједници од општег је значаја и представља важан чинилац у културном и информационом развоју друштва.

Делатност Народне библиотеке „Вук Караџић“ је обављање библиотечко-информационе делатности и обухвата: пружање услуга корисницима, омогућавање приступа библиотечко-информационој грађи и давање уптстава за њено коришћење, израду, набавку, стручну обраду, чување и заштиту библиотечко-информационе грађе, учешће у заједничкој бази података, културно-образовне програме, издавачку делатност, сарадњу са осталим установама културе и образовања како на нивоу локалне заједнице, тако и на регионалном и републичком нивоу. Поред наведеног, Библиотека посебну пажњу посвећује бројним и разноврсним културним активностима и манифестацијама: књижевним сусретима, промоцијама, радионицама, изложбама, обележавању значајних јубилеја и датума итд.
Обрада библиотечке грађе заснива се наа примени јединствене каталошко-библиографске обраде и јединственог система класификације, у складу са усвојеним националним и међународним правилима. Народна библиотека је од 2008. године пуноправна чланица библиотечко-информационог система COBISS.RS и активно учествује у систему узајамне електронске каталогизације.
Народна библиотека „Вук Караџић“ на различите начине подстиче коришћење библиотечко-информационе грађе и задовољава потребе корисника свих категорија. У том циљу, набавка библиотечко-информационе грађе се врши студиозно и наменски и фонд Библиотеке обухвата, поред белетристике, грађу из области филозофије, религије, историје, социологије, теорије књижевности, историје уметности, психологије, филма музике, итд. Библиотека има издвојено и Дечје одељење за најмлађе кориснике, али и богату Референсну и Завичајну збирку. У холу Библиотеке налази се Галерија Милана Бесарабића, познатог српског вајара.

Оставите одговор