Услови коришћења

  Извод из Правилника о коришћењу библиотечке грађе у Народној библиотеци „Вук Караџић“ Велико Градиште

 

  III КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

 

 Члан 6.

Право коришћења библиотечке грађе имају сва заинтересована лица уписана у Библиотеку, са важећом чланарином за текућу годину, која поштују Правила Библиотеке о коришћењу библиотечке грађе.

            Пре издавања библиотечке грађе корисник налази жељене публикације. Отвара се карта корисника ради провере да ли исти има важећу чланарину, да ли већ има задужења. Корисник се задужује тако што се у картон корисника уписују подаци о позајмици библиотечке грађе. Картон корисника се смешта у картотеку корисника задужених библиотечким јединицама и сортираних према одређеним правилима.

Кориснику се издаје чланска карта са задужењем и роком враћања. Корисник је дужан да пријави изгубљену чланску карту.

Библиотечка грађа се позајмљује кориснику на рок од 14 дана, у договору са радницима Библиотеке, корисник рок може продужити.

За жељену библиотечку грађу која је на коришћењу, корисник се може уписати на листу резервација или на листу дезидерата.

Када корисник врати позајмљену библиотечку грађу, отвара се његова карта корисника из које се повлачи задужење, односно евидентира враћање библиотечких јединица.

Библиотекар је дужан да провери исправност враћене библиотечке грађе, да раздужи корисника и одложи материјал на место према разврстаним јединицама библиографске грађе и сигнатури.

 

Члан 7.

У оквиру Библиотеке корисници библиотечке грађе могу користити, а не издаје се за употребу ван Библиотеке, следећу библитечку грађу:

–          библиотечки раритети, старе и ретке публикације;

–          рукописна грађа;

–          периодичне публикације, часописи, службени галасници, листови и сл.

–          општа информативна дела, речници, приручници, лексикони, енциклопедије, атласи, серијске публикације, статистички прегледи;

–          јубиларна, скупоцена и друга значајна издања;

–          некњижна грађа (CD-компакт дискови, DVD-дигитални видео дискови и сл.);

–          издања у ограниченом броју примерака, која се више не могу набавити куповином;

–          ауторски репринти који су доступни само у просторијама Библиотеке.

Изузетно, на захтев корисника, а по одобрењу и налогу руководиоца Библиотеке, може се, на кратак рок, изузета грађа користити за употребу и ван Библиотеке.

 

                                                                 Члан 8.

Сваки корисник библиотечког материјала дужан је да се пажљиво и савесно односи према позајмљеној литератури и да поштује рокове и друге услове коришћења.

Забрањено је оштећивати библиотечки материјал.

Под оштећивањем подразумева се: писање, подвлачење, цртање, исецање, прљање, квашење, савијање листова и уништавање сигнатурних ознака и ознака Библиотеке и сл.

 

                                                                 Члан 9.

Када корисник библиотечког материјала уништи, знатније оштети, изгуби или из других разлога није у могућности да у одређеном року врати библиотечку грађу која је позајмљена, дужан је да, у договору са руководиоцем Библиотеке, набави нови примерак истоврсне библиотечке грађе одговарајуће вредности и преда је запосленом у Библиотеци.

Уколико није могуће поступити по ставу 1. овог члана, корисник Библиотеке је дужан да надокнади штету која је настала на библиотечком материјалу за који је био задужен, по општим прописима о накнади штете.

 

                                                                 Члан 10.

Библиотечки материјал се може користити ван Библиотеке у току радног времена од 7.00 до 20.00. часова, само за потребе копирања.

Корисници су у обавези да се придржавају рока за враћање публикација.

За сваки дан прекорачења рока враћања публикација наплаћиваће се накнада.

   Члан 11.

Корисник ће привремено изгубити право на коришћење библиотечке грађе после упућивања треће опомене због прекорачења рока враћања, оштећења или губљења библиотечког материјала. На то ће бити упозорен приликом сваке опомене.

За неблаговремено враћање, губљење привременог права на коришћење почиње од датума треће опомене, а за оштећење и губљење од датума када је уплаћена накнада штете.

Из оправданих разлога, по предлогу библиотекара, а по налогу руководиоца Библиотеке, након усменог и писменог упозорења, кориснику се може ускратити коришћење библиотечке грађе, а рок прекида коришћења библиотечке грађе треба да буде што је могуће краћи.

 

       Члан 12.

Корисник трајно губи право на коришћење библиотечке грађе и услуга лица запосленог у Библиотеци, ако се понове случајеви предвиђени чланом 8, као и у случају да не надокнади штету за оштећење или губљење библиотечког материјала и у случају теже злоупотребе или крајње непажње.

Одлуку о томе да ли су наступиле ове околности и о трајном престанку права на коришћење библиотечке грађе, доноси Комисија, на предлог библиотекара и по налогу руководиоца Библиотеке.

Корисник има право жалбе у року од осам дана.