Uslovi korišćenja

  Izvod iz Pravilnika o korišćenju bibliotečke građe u Narodnoj biblioteci „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište

 

  III KORIŠĆENJE BIBLIOTEČKE GRAĐE

 

 Član 6.

Pravo korišćenja bibliotečke građe imaju sva zainteresovana lica upisana u Biblioteku, sa važećom članarinom za tekuću godinu, koja poštuju Pravila Biblioteke o korišćenju bibliotečke građe.

            Pre izdavanja bibliotečke građe korisnik nalazi željene publikacije. Otvara se karta korisnika radi provere da li isti ima važeću članarinu, da li već ima zaduženja. Korisnik se zadužuje tako što se u karton korisnika upisuju podaci o pozajmici bibliotečke građe. Karton korisnika se smešta u kartoteku korisnika zaduženih bibliotečkim jedinicama i sortiranih prema određenim pravilima.

Korisniku se izdaje članska karta sa zaduženjem i rokom vraćanja. Korisnik je dužan da prijavi izgubljenu člansku kartu.

Bibliotečka građa se pozajmljuje korisniku na rok od 14 dana, u dogovoru sa radnicima Biblioteke, korisnik rok može produžiti.

Za željenu bibliotečku građu koja je na korišćenju, korisnik se može upisati na listu rezervacija ili na listu deziderata.

Kada korisnik vrati pozajmljenu bibliotečku građu, otvara se njegova karta korisnika iz koje se povlači zaduženje, odnosno evidentira vraćanje bibliotečkih jedinica.

Bibliotekar je dužan da proveri ispravnost vraćene bibliotečke građe, da razduži korisnika i odloži materijal na mesto prema razvrstanim jedinicama bibliografske građe i signaturi.

 

Član 7.

U okviru Biblioteke korisnici bibliotečke građe mogu koristiti, a ne izdaje se za upotrebu van Biblioteke, sledeću biblitečku građu:

–          bibliotečki rariteti, stare i retke publikacije;

–          rukopisna građa;

–          periodične publikacije, časopisi, službeni galasnici, listovi i sl.

–          opšta informativna dela, rečnici, priručnici, leksikoni, enciklopedije, atlasi, serijske publikacije, statistički pregledi;

–          jubilarna, skupocena i druga značajna izdanja;

–          neknjižna građa (CD-kompakt diskovi, DVD-digitalni video diskovi i sl.);

–          izdanja u ograničenom broju primeraka, koja se više ne mogu nabaviti kupovinom;

–          autorski reprinti koji su dostupni samo u prostorijama Biblioteke.

Izuzetno, na zahtev korisnika, a po odobrenju i nalogu rukovodioca Biblioteke, može se, na kratak rok, izuzeta građa koristiti za upotrebu i van Biblioteke.

 

                                                                 Član 8.

Svaki korisnik bibliotečkog materijala dužan je da se pažljivo i savesno odnosi prema pozajmljenoj literaturi i da poštuje rokove i druge uslove korišćenja.

Zabranjeno je oštećivati bibliotečki materijal.

Pod oštećivanjem podrazumeva se: pisanje, podvlačenje, crtanje, isecanje, prljanje, kvašenje, savijanje listova i uništavanje signaturnih oznaka i oznaka Biblioteke i sl.

 

                                                                 Član 9.

Kada korisnik bibliotečkog materijala uništi, znatnije ošteti, izgubi ili iz drugih razloga nije u mogućnosti da u određenom roku vrati bibliotečku građu koja je pozajmljena, dužan je da, u dogovoru sa rukovodiocem Biblioteke, nabavi novi primerak istovrsne bibliotečke građe odgovarajuće vrednosti i preda je zaposlenom u Biblioteci.

Ukoliko nije moguće postupiti po stavu 1. ovog člana, korisnik Biblioteke je dužan da nadoknadi štetu koja je nastala na bibliotečkom materijalu za koji je bio zadužen, po opštim propisima o naknadi štete.

 

                                                                 Član 10.

Bibliotečki materijal se može koristiti van Biblioteke u toku radnog vremena od 7.00 do 20.00. časova, samo za potrebe kopiranja.

Korisnici su u obavezi da se pridržavaju roka za vraćanje publikacija.

Za svaki dan prekoračenja roka vraćanja publikacija naplaćivaće se naknada.

   Član 11.

Korisnik će privremeno izgubiti pravo na korišćenje bibliotečke građe posle upućivanja treće opomene zbog prekoračenja roka vraćanja, oštećenja ili gubljenja bibliotečkog materijala. Na to će biti upozoren prilikom svake opomene.

Za neblagovremeno vraćanje, gubljenje privremenog prava na korišćenje počinje od datuma treće opomene, a za oštećenje i gubljenje od datuma kada je uplaćena naknada štete.

Iz opravdanih razloga, po predlogu bibliotekara, a po nalogu rukovodioca Biblioteke, nakon usmenog i pismenog upozorenja, korisniku se može uskratiti korišćenje bibliotečke građe, a rok prekida korišćenja bibliotečke građe treba da bude što je moguće kraći.

 

       Član 12.

Korisnik trajno gubi pravo na korišćenje bibliotečke građe i usluga lica zaposlenog u Biblioteci, ako se ponove slučajevi predviđeni članom 8, kao i u slučaju da ne nadoknadi štetu za oštećenje ili gubljenje bibliotečkog materijala i u slučaju teže zloupotrebe ili krajnje nepažnje.

Odluku o tome da li su nastupile ove okolnosti i o trajnom prestanku prava na korišćenje bibliotečke građe, donosi Komisija, na predlog bibliotekara i po nalogu rukovodioca Biblioteke.

Korisnik ima pravo žalbe u roku od osam dana.