Cenovnik usluga

Na osnovu Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnost (’’Službeni glasnik RS’’ br. 52/11), Statuta Biblioteke (oktobar, 2012), Pravilnika o korišćenju bibliotečke građe u Narodnoj biblioteci „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište (116/1 od 5. 11. 2013.), direktor Biblioteke ’’Vuk Karadžić’’ Veliko Gradište donosi

ODLUKU O VISINI ČLANARINE
U NARODNOJ BIBLIOTECI ’’VUK KARADŽIĆ’’ VELIKO GRADIŠTE’’

Član 1.
Visina članarine u Narodnoj biblioteci ’’Vuk Karadžić’’ Veliko Gradište (u daljem tekstu Biblioteka) određuje se na godišnjem nivou. Godišnja članarina važi od datuma upisa i uplate do istog datuma naredne godine.
Član 2.
Visina članarine se određuje prema kategorijama korisnika i to:
Odrasli 300,00 dinara,
Porodična 500,00 dinara,
Tromesečna 200,00 dinara.

Član 3.
Pravo na besplatan upis uz odgovarajuću dokumentaciju imaju sledeće kategorije korisnika i to:
Deca predškolskog uzrasta,
Učenici prvog razreda osnovne škole,
Lica starija od 65 godina,
Dobrovoljni davaoci krvi.

Član 4.
Pravo na besplatan upis imaju i korisnici koji se upišu za vreme akcija besplatnog upisa. Akcije besplatnog upisa tokom godine su:
Svetski dan knjige, obeležava se 23.04.
Dan dečje knjige, obeležava se 02.04.
Noć knjige,
Dečja nedelja.
Pravo na besplatan upis koji je ostvaren na akcijama besplatnog upisa važi do kraja godine u kojoj je ostvaren.

Član 5.
Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Biblioteke.

Direktorka
Milena Rodić