Конкурс за посао

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“
Расписује конкурс за заснивање радног односа на неодређено време за два радна места, и то:

  1. Књижничар у Позајмном одељењу за одрасле
  2. Књижничар у Стручном одељењу са електронском читаоницом

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, IV степен, средња школа друштвени смер или гимназија. Посебни услови: положен
стручни испит и стечено звање, знање рада на рачунару,
знање страног језика, најмање девет месеци радног искуства
у библиотеци.
ОСТАЛО: Документација за пријаву на конкурс треба да садр-
жи: кратку биографију кандидата, уверење о држављанству
РС (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу, диплому о стручној спреми, уверење о
положеном стручном испиту и стеченом звању, доказ о рад-
ном искуству у библиотеци (потврде, решења и други акти
из којих се види на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији у општини, суду или од јавног бележника. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Милена
Димитријевић, телефон: 012/662-208, e-mail: bibliotekavg@mts.rs.

Пријаве слати на горенаведену адресу или доставити лично у просторијама Народне библиотеке „Вук Караџић” Велико Градиште.