Конкурс за посао

ДОПУНА ОГЛАСА

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

„ВУК КАРАЏИЋ“

12220 Велико Градиште, Кнеза Лазара 6

тел. 012/662-208

e-mail: bibliotekavg@mts.rs

 

 

     У огласу објављеном 06.06.2018. године у публикацији „Посови“, техничком грешком су изостављени услови за радно место: књижничар у стручном одељењу са електронском читаоницом, на неодређено време. Услови гласе: да је кандидат држављанин републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, стручна спрема: IV степен, средња школа свих струка. Посебни услови: положен стручни испит и стечено звање, знање рада на рачунару, знање страног језика, најмање девет месеци радног искуства у библиотеци.